Cambridge First Certificate - FCE - B2
Cambridge FCE

El First Certificate English Test és un nivell equivalent a l’estàndard internacional B2.1. L’angloparlant amb un nivell de FCE es considera una persona amb un molt bon nivell d’anglès, tant oral com escrit. L’ampli ventall de gramàtica i vocabulari del FCE permet la comprensió i producció de textos o converses en anglès en pràcticament qualsevol àmbit o context no especialitzat.

Adults: El nivell FCE/B2.1 obre les portes a pràcticament qualsevol lloc de feina, ja que tenir aquest nivell suposa tenir una gran fluïdesa en anglès.

Nens: A la nostra acadèmia, l’edat aproximada d’obtenció del certificat FCE són els 16 anys. Alguns alumnes decideixen continuar amb l’Advanced.

El First Certificate English Test es un nivel equivalente al estándar internacional B2.1. El angloparlante con un nivel de FCE se considera una persona con un muy buen nivel de inglés, tanto oral como escrito. El amplio abanico de gramática y vocabulario del FCE permite la comprensión y producción de textos o conversaciones en inglés en prácticamente cualquier ámbito o contexto no especializado.
Adultos: El nivel FCE/B2.1 abre las puertas a prácticamente cualquier lugar de trabajo, ya que tener este nivel supone tener una gran fluidez en inglés.
Niños: En nuestra academia, la edad aproximada de obtención del certificado FCE son los 16 años. Algunos alumnos deciden continuar con el Advanced.

Fixe